" Laat je inspireren om buiten de lijntjes te denken! Dromen, durven en doen! "

 

Algemene Voorwaarden Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl

Artikel 1. Definities

 1. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het kennis en producten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van
  Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Frederieke Wieberdink website vallende onder Kindermodeblog.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.frederiekewieberdink.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en FrederiekeWieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl gesloten Overeenkomsten waarbij Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. De Klant kan contact opnemen met Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl via de Website, e- mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 2. Klant kan tevens bestellingen en diensten boeken op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 3. Als FrederiekeWieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
  FrederiekeWieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op FrederiekeWieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij FrederiekeWIeberdink vallende onder Kindermodeblog.nl deze schriftelijk bevestigt.

 

 

Artikel 4. Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk met uitzondering van lid 2 van dit artikel.
 2. Annulering van de Overeenkomst is tot 14 dagen na ondertekening van de offerte mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.
 3. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

Artikel 9. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via Ideal .
 4. Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt De Pantershop vallende onder Kindermodeblog.nl 4,95 verzendkosten. Indien de bestelling een waarde van meer dan €75,- heeft zal De Pantershopvallende onder Kindermodeblog.nl geen verzendkosten in rekening brengen.
 5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzijeen andere termijn is overeengekomen.
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl mede te delen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege inverzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

 

Artikel 9. Verzending en bezorging

 1. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 2. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
 3. De levertermijn van Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl is afhankelijk van de bestelling. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl streeft te allen tijde naar een spoedige levering.
 4. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10. Retournering

 1. Producten kunnen geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag exclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
 2. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl dit dan ook na te laten.
 3. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 4. Indien Klant de bestelling wenst te retournering dient Klant het retourformulier van de Website te downloaden en in te vullen. Dit formulier dient Klant bij de retourzending te voegen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is De Pantershop vallende onder Kindermodeblog.nl nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is De Pantershop vallende onder Kindermodeblog.nl enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
 4. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. Indien Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van De Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl met betrekking tot haar Diensten. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

 

 

7. De aansprakelijkheid van Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van
  Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet- nakoming van een derde, ziekte van personeel van De Pantershop vallende onder Kindermodeblog.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13. Garantie

1. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl geeft geen garanties omtrent de door haar geleverde Producten.

Artikel 14. Reclames

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een

 

 

wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
2. De Pantershop vallende onder Kindermodeblog.nl draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van

persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat De Pantershop vallende onder Kindermodeblog.nl enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl van gegevens. Klant zal Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17. Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan .

Artikel 18. Identiteit van Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl

 1. De Pantershop vallende onder Kindermodeblog.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 52554899 en draagt btw-identificatienummer 145751636B01. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl is gevestigd aan Emantsstraat 15 te Den Haag
 2. Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl is per e-mail te bereiken via info@depantershop.nl of middels de Website Frederieke Wieberdink en telefonisch op .

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Frederieke Wieberdink vallende onder Kindermodeblog.nl en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.